BUU-klubben 28.7.0 APK

BUU-klubben 28.7.0 APK

App Information of BUU-klubben

App Name BUU-klubben v28.7.0
Genre Casual, Games
Size141.9 MB
Latest Version28.7.0
Get it On Google Play
Update2020-12-08
Package Namefi.yle.buu
Rating ( 82 )
Installs10,000+

Description of BUU-klubben

Utforska fantasivärlden i BUU-klubbens applikation!
I appen kan du leka, skapa, undersöka och upptäcka tillsammans med bekanta karaktärer ur BUU-klubben. Du får bland annat sällskap av BUU-klubbsstämpeln, Bärtil och Isa Gris och vännerna från hittegodsbyrån i Hittehatt.
Applikationen är speciellt utformad för barn och är gratis. Den innehåller inga köp inuti appen (inga in-app purchases).

I BUU-appen kan du till exempel:

– Träna på siffror med Super-Jontti och Super-Malin. Sortera, räkna och slunga iväg snällmorötter och morotstuggummin! I slutet av spelet väntar en knasig överraskning…
– Klättra med Tumla, som har fått gummiarmar! Hjälp Tumla att klättra upp för ett träd för att hämta bollen, som fastnat högst upp. Flytta på Tumlas händer och töj och tänj på armarna!
– Pressa och blanda saft i Ängens safteri. Använd sådana ingredienser som ger saften rätt färg. Ibland måste du blanda färger! Välj ett glas med sådan form som kunden vill ha och dekorera det. Hur många saftglas hinner du servera?
– Skriva bokstäver med Bärtil och Isa. Varje gång du skrivit klart en bokstav kan du höra ett roligt rim! Lyckas du samla ihop bokstäver till en gigantiska bokstavstårta?
– Leka kurragömma med Strumpkören från Hittehatt. Hur många strumpor hinner du fånga? Strumpkören sjunger för dig när spelet är slut.
– Åka på spännande banor med knasiga fordon i Pikkulis fågelrally. Samla godis på vägen!
– Testa olika instrument med BUU-orkestern. Hur låter musiken när man kombinerar olika instrument?
– Ta en bild på dig själv och dekorera fotot.
– Leka med färg. Rita, måla och stämpla så många gånger du vill! Du kan också spara och ladda ner teckningen i din mobila apparat.
– Skoja med BUU-klubbsstämpeln. Tryck på olika ställen på stämpeln och se vad som händer! Du kan också trycka på mikrofonknappen och prata med BUU-stämpeln. När du trycker på stopp härmar stämpeln vad du har sagt med rolig röst.
– Träna minnet tillsammans med Murk. Lyckas du para ihop alla bilder?
– Öva motoriken med Bärtil och Isa. Fånga allt ätbart och undvik sådant som du inte ska stoppa in i munnen.

När du använder BUU-appen första gången kommer en del av spelen att be om lov att få använda bildgalleriet (teckneverktyget), mikrofonen (spelet där BUU-stämpeln härmar din röst) och kameran (kameraverktyget där du dekorerar ett foto av dig själv) i din mobila enhet. Du kan lugnt ge appen lov till allt detta: foton, teckningar och ljud sparas enbart på din egen apparat och skickas inte vidare någonstans.

Appen kräver ingen internetuppkoppling när du väl har laddat ner den, men i BUU-TV:n i startvyn kan du titta på klipp där BUU-ledarna visar BUU-klubbisarnas teckningar om din apparat har nätkontakt.

Kom ihåg att din mobiloperatör tar betalt som vanligt för nedladdad mängd data om du surfar via mobilnätet. Kontakta din mobiloperatör för mer information.

Produktion: Svenska Yle i samarbete med Yle Lapset ja nuoret
Explore the fantasy world in the BUU club’s application!
In the app you can play, create, research and discover together with familiar characters from the BUU club. You will be joined by, among other things, the BUU club stamp, Bärtil and Isa Gris and the friends from the foundry office in Hittehatt.
The application is specially designed for children and is free. It contains no purchases inside the app (no in-app purchases).

For example, in the BUU app you can:

– Practice numbers with Super-Jontti and Super-Malin. Sort, count and throw away carrots and carrot chewing gums! At the end of the game, a nasty surprise awaits …
– Climb with Tumla, who has got rubber arms! Help Tumble climb up a tree to retrieve the ball, which is stuck at the top. Move Tumla’s hands and clothes and stretch your arms!
– Squeeze and mix the juice in the meadow’s juice. Use ingredients that give the juice the right color. Sometimes you have to mix colors! Choose a glass with the shape the customer wants and decorate it. How many juice glasses can you serve?
– Write letters with Bärtil and Isa. Every time you have written a letter you can hear a funny rhyme! Do you manage to gather letters into a giant letter cake?
– Play hide and seek with the Strump choir from Hittehatt. How many socks do you catch? The choir chants for you when the game is over.
– Ride exciting tracks with cranky vehicles in Pikkuli’s bird rally. Collect sweets along the way!
– Test different instruments with the BUU orchestra. How does music sound when you combine different instruments?
– Take a picture of yourself and decorate the photo.
– Play with color. Draw, paint and stamp as many times as you like! You can also save and download the drawing in your mobile device.
– Fun with the BUU club stamp. Press on different places on the stamp and see what happens! You can also press the microphone button and talk to the BUU stamp. When you press stop, the stamp mimics what you said in a funny voice.
– Train your memory with Murk. Do you manage to match all the pictures?
– Practice the motorcycle with Bärtil and Isa. Catch everything edible and avoid things that you should not put in your mouth.

When you first use the BUU app, some games will ask you to use the image gallery (the drawing tool), the microphone (the game where the BUU stamp mimics your voice), and the camera (the camera tool where you decorate a photo of yourself) in your mobile device. You can calmly allow the app to do all this: photos, drawings and sounds are stored solely on your own device and will not be sent anywhere.

The app does not require internet connection once you have downloaded it, but in the BUU TV in the start view you can watch clips where the BUU leaders show the drawings of the BUU club members if your device has a network connection.

Remember that your mobile carrier will charge as usual for downloaded amount of data if you surf the mobile network. Contact your mobile operator for more information.

Production: Svenska Yle in collaboration with Yle Lapset yes nuoret
Nu är julkalendern här! Ladda ner uppdateringen så kan du öppna ett nytt paket i kalendern varje dag ända fram till julafton. I paketen gömmer sig roliga spel med figurer ur BUU-klubben. Det finns både lättare och svårare spel, så det lönar sig att kolla varje paket!
APP ID =fi.yle.buu

Leave a Reply

Your email address will not be published.